Sklep żeglarski - Wyposażenie basenów - Sztormiak - Kapoki - Koło ratunkowe - WOPR

reklama:

polecamy:

rss:

wszystkie aktualności w twoim ulubionym czytniku RSS

rss

Prawo na wodzie


USTAWA z dn. 18.08.2011r. Rozdz.3 - Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego oraz obowiązki ratowników wodnych

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Rozdział 3


Podmioty uprawnione do wykonywania

ratownictwa wodnego oraz obowiązki

ratowników wodnych


Art. 12. 1. Ratownictwo wodne może wykonywać Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz inne podmioty, jeżeli uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwane dalej „podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego”.


2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych udziela, w drodze decyzji administracyjnej, zgody, o której mowa w ust. 1, na wniosek podmiotu ubiegającego się o jej udzielenie, o ile podmiot ten spełnia następujące warunki:


1) zapewnia stan gotowości do wykonywania ratownictwa wodnego, poprzez utrzymywanie stałych dyżurów ratowników wodnych;


2) dysponuje kadrą ratowników wodnych w liczbie niezbędnej do zapewnienia stanu gotowości, o którym mowa w pkt 1;


3) posiada siedzibę;


4) posiada niezbędny do wykonywania ratownictwa wodnego sprzęt specjalistyczny oraz środki transportu

i łączności.


3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:


1) nazwę podmiotu, siedzibę i jego adres;


2) informację o obszarze działania, na którym ma być wykonywane ratownictwo wodne;


3) informację o liczbie ratowników wodnych oraz posiadanych przez nich kwalifikacjach przydatnych

w ratownictwie wodnym;


4) wykaz sprzętu specjalistycznego, środków transportu i łączności;


5) informację o źródłach finansowania planowanej działalności;


6) informację o zakresie planowanych szkoleń ratowników wodnych i instruktorów oraz wykaz kadry

i sprzętu niezbędnego do szkolenia i egzaminowania.


4. W przypadku prowadzenia działalności ratowniczej na obszarze parku narodowego lub krajobrazowego

do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się także opinię dyrektora parku.


5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji administracyjnej:


1) cofa zgodę, o której mowa w ust. 1, jeżeli podmiot, któremu taka zgoda została udzielona, przestał

spełniać warunki, o których mowa w ust. 2, lub


2) może cofnąć zgodę, jeżeli podmiot, któremu taka zgoda została udzielona, nie usunął w wymaganym

terminie nieprawidłowości mających istotny wpływ na wykonywanie ratownictwa wodnego stwierdzonych protokołem kontroli.


Art. 13. W ramach ratownictwa wodnego podejmowane są działania ratownicze, polegające w szczególności

na:


1) przyjęciu zgłoszenia o wypadku lub zagrożeniu;


2) dotarciu na miejsce wypadku z odpowiednim sprzętem ratunkowym;


3) udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy;


4) zabezpieczeniu miejsca wypadku lub zagrożenia;


5) ewakuacji osób z miejsca stanowiącego zagrożenie dla życia lub zdrowia;


6) transporcie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym do miejsca, gdzie jest możliwe podjęcie medycznych czynności ratunkowych przez jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, po uprzednim uzgodnieniu miejsca przekazania z dysponentem jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego;


7) poszukiwaniu osób zaginionych na obszarze wodnym.


Art. 14. 1. Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego:


1) organizują, kierują, koordynują i bezpośrednio prowadzą działania ratownicze w ramach ratownictwa

wodnego, z zastrzeżeniem ust. 2;


2) prowadzą działalność profilaktyczną i edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa na obszarach wodnych;


3) prowadzą dokumentację działań ratowniczych, o których mowa w pkt 1, w tym rejestr działań ratowniczych;


4) ujawniają zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych;


5) przekazują informację o zagrożeniach, o których mowa w pkt 4, właściwej radzie gminy.


2. Podczas zdarzeń, w związku z którymi prowadzone są także działania z zakresu gaszenia pożarów,

ratownictwa chemicznego, ekologicznego lub technicznego do kierowania tymi działaniami uprawniony

jest kierujący działaniem ratowniczym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353).


3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, obejmuje następujące dane:


1) imię i nazwisko osoby, której udzielono pomocy w ramach działań ratowniczych, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania;


2) rodzaj doznanego urazu lub zachorowania osoby, o której mowa w pkt 1;


3) rodzaj udzielonej pomocy;


4) miejsce wypadku;


5) imiona i nazwiska ratowników wodnych udzielających pomocy;


6) datę prowadzenia działań ratowniczych;


7) czas i miejsce przekazania osoby, o której mowa w pkt 1, jednostkom systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne lub innym służbom.


4. Informacje, o których mowa w ust. 3, są przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich wprowadzenia

do rejestru.


5. Podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego udostępnia informacje, o których mowa

w ust. 3, na pisemny wniosek:


1) osobie, której udzielono pomocy w ramach działań ratowniczych, oraz


2) Policji, prokuraturze, sądom, dyrektorowi parku narodowego i zakładom ubezpieczeń, w związku

z prowadzonym przez nie postępowaniem.


Art. 15. 1. Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego mogą organizować i prowadzić

szkolenia ratowników wodnych i instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego oraz psów ratowniczych

wraz z ich przewodnikami.


2. Organizacja i prowadzenie szkoleń, o których mowa w ust. 1, na obszarze parku narodowego, poza

miejscami udostępnianymi w planie ochrony lub zadaniach ochronnych wymaga uzyskania zgody ministra

właściwego do spraw środowiska, na odstępstwo od zakazów obowiązujących w parku.


3. Organizację i prowadzenie szkoleń, o których mowa w ust. 1, na obszarze parku krajobrazowego lub obszarze Natura 2000 uzgadnia się z właściwym miejscowo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.


4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia:


1) ramowy program szkolenia, o którym mowa w ust. 1,


2) zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do uzyskania uprawnień z zakresu ratownictwa wodnego,


3) wzory dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, o których mowa w pkt 2,


4) kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej szkolenia,


5) sposób przeprowadzania egzaminu — mając na względzie bezpieczeństwo na obszarach wodnych, zapewnienie odpowiedniego poziomu wyszkolenia ratowników wodnych, zapewnienie odpowiedniego

poziomu kadry dydaktycznej, konieczność zapewnienia jednolitego sposobu przeprowadzania egzaminu oraz zakres uprawnień uzyskiwanych po zdaniu egzaminu.


Art. 16. Do obowiązków ratowników wodnych należy w szczególności wykonywanie działań ratowniczych,

o których mowa w art. 13, oraz:


1) obserwowanie wyznaczonego obszaru wodnego, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania

pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej, zapobieganie skutkom zagrożeń;


2) przegląd stanu urządzeń i sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego;


3) określanie głębokości wyznaczonego obszaru wodnego;


4) kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób pływających, kąpiących

się lub uprawiających sport lub rekreację;5) wywieszanie na maszcie odpowiednich flag informacyjnych;

6) sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych, naruszeń zasad korzystania z wyznaczonego obszaru

wodnego w szczególności granicy strefy dla umiejących pływać, a w kąpieliskach także nadchodzącej burzy;


7) reagowanie na przypadki naruszania zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego;


8) wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych aktualnych informacji

w szczególności dotyczących nagłych zmian warunków atmosferycznych;


9) niezwłoczne informowanie zarządzającego, o którym mowa w art. 21 ust. 1, oraz swojego przełożonego o zagrożeniach bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze wodnym;


10) bieżące dokumentowanie prowadzonych działań ratowniczych.


Art. 17. 1. Pracodawca inny niż podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego jest obowiązany zwolnić ze świadczenia pracy pracownika będącego ratownikiem wodnym na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu.


2. Zwolnienie pracownika ze świadczenia pracy w razie konieczności udziału w działaniach ratowniczych oraz na czas wypoczynku po zakończonej akcji ratowniczej następuje na podstawie pisemnego zaświadczenia wystawionego przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego określającego czas trwania akcji ratowniczej i czas wypoczynku, który nie może być dłuższy niż 12 godzin na dobę.


3. Za czas zwolnienia ze świadczenia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego

w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 297 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.4)).


Art. 18. 1. Ratownik wodny, prowadząc działania ratownicze, korzysta z ochrony przewidzianej w ustawie

z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.5)) dla funkcjonariuszy publicznych.


2. W przypadku gdy prowadzone przez ratownika wodnego działania ratownicze polegają na udzieleniu

pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy lub podjęciu medycznych czynności ratunkowych może on poświęcić dobra osobiste innej osoby, inne niż życie lub zdrowie, a także dobra majątkowe, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.


Art. 19. Ratownik wodny, posiadający uprawnienia ratownika medycznego, o którym mowa w art. 10

ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, przy wykonywaniu działań

ratowniczych może wykonywać medyczne czynności ratunkowe w zakresie określonym na podstawie

art. 11 ust. 2 tej ustawy.


Art. 20. Ratownik wodny oraz ratownik wodny z psem ratowniczym w czasie działań ratowniczych mają prawo bezpłatnego wstępu na teren parku narodowego i rezerwatu udostępnionego dla ruchu turystycznego na podstawie ważnej legitymacji służbowej.